นโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

SOtraveler จัดทำเว็บไซต์ SOtraveler.com มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อผู้อื่น โดย SOtraveler จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ เบอร์โทร และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น

SOtraveler.com จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับ SOtraveler.com ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่กรณีพิเศษและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสมาชิกเท่านั้น

การละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright Policy)
SOtraveler ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่าข้อมูล บทความ และรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์ SOtraveler.com มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ดังนั้น หากผู้ใดต้องการนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล บทความ และรูปภาพ ไปใช้หรือเผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SOtraveler.com ก่อนนำไปเผยแพร่ทุกครั้ง หากพบว่ามีการนำข้อมูล บทความ และรูปภาพจากเว็บไซต์ SOtraveler.com ไปใช้ ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือ ปลอมแปลงเนื้อหา สาระ โดยไม่ได้รับอนุญาต SOtraveler จะดำเนินการตามกฎหมายและพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด

ในกรณีที่ท่านต้องการซื้อลิขสิทธิ์รูปภาพและบทความของเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ SOtraveler