How To Get Vaccine Passport

วิธียื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต เอกสารสำคัญในการเดินทางไปต่างประเทศ

สำหรับยุคสมัยที่การเดินทางต้องมี “วัคซีนพาสปอร์ต” หรือ “หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน” ทราบกันหรือไม่ว่าขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อเดินทางข้ามประเทศ ต้องทำอย่างไรและเตรียมเอกสารอะไรบ้าง บทความนี้โซทราเวลเลอร์ขอนำเสนอ วิธีขอวัคซีนพาสปอร์ต เราจะต้องเตรียมเอก...

อ่านต่อ...