17 Social Influencer Answer One Question – แง่คิดในการดำเนินชีวิตของคุณคืออะไร?

เชื่อหรือไม่ว่า “ปรัชญาและแง่คิดในการดําเนินชีวิต” มีอิทธิพลต่อการเลือกตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา และแน่นอนว่าปรัชญาเดียวคงใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์การตัดสินใจ คำว่า “ปรัชญา” มีที่มามาจากภาษาสันสกฤต หมายถึงความรู้อันประเสริฐ คือคำว่า philosophy ในภาษาอังกฤษ เป้าหมายในการศึกษาของปรัชญา คือการครอบคลุมความรู้และความจริงในทุกศาสตร์และในทุกสาขาความรู้ของมนุษย์ ผลจากการศึกษาของปรัชญาก็สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ ผู้ที่มีความรู้ อุทิศตนเพื่อการศึกษาและการผลิตองค์ความรู้ในทางด้านนี้ เรียกกันว่า นักปรัชญา ปราชญ์ หรือ…