บินกับการบินไทย ฟรีบริการรถรับ/ส่งสนามบิน
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง : 5 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2560

สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไป-กลับในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ เมื่อเดินทางออกจากกรุงเทพฯและซื้อบัตรโดยสารการบินไทยผ่าน thaiairways.com รับฟรีบริการรถลีมูซีนรับหรือส่งสนามบิน ด้วย BMW 5 Series โดย Black Tie Limousine


เงื่อนไขบัตรโดยสาร
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยไป-กลับ สำหรับชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ในเส้นทางระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com เท่านั้น เมื่อซื้อบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2560 และเดินทางในวันที่ 5 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น
2. สำหรับผู้โดยสารเดินทางสูงสุด 2 ท่าน /1 Booking เท่านั้น
3. ผู้โดยสารต้องทำการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันก่อนวันเดินทาง
4. ใช้หมายหมายเลขสำรองที่นั่ง (PNR) ในการลงทะเบียนรับบริการรถรับ-ส่ง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
6. บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของงานฯ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Black Tie Luxury Limousine service โดยตรง ที่
email : [email protected] หรือ โทร. 06 1402 8855

เงื่อนไขการจองลีมูซีน
1. บริการรถรับ-ส่งสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ด้วยรถ BMW 5 Series หรือเทียบเท่า
2. การให้บริการ 1 สิทธิ์ต่อ 1 เที่ยว (ไปหรือกลับจากสนามบิน)
3. พื้นที่การให้บริการในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ภายในระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตรจากสนามบิน)
4. สำหรับลูกค้าที่เดินทางในเขตปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเที่ยวละ 500 บาท
5. จำนวนผู้เดินสูงสุดได้แก่ 2 ท่าน พร้อมสัมภาระ 2 ใบ
6. การทำจองสามารถทำจองผ่านทาง email ได้ที่ [email protected]
7. การทำจอง กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
8. ในการยกเลิกการใช้บริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันกรณี No Show
9. กรณีหากยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะเกิดกรณี No Show ซึ่งกรณี No Show คิดเป็นค่าใช้จ่ายตามจริง เรียกเก็บ 100%

SHARE TO YOUR FRIEND