เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของท่าน กรุณาอ่านและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกโซทราเวลเลอร์ รีวอร์ดส และข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะสมัคร และกรุณาอ่านข้อกำหนดของโปรแกรมและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุอยู่ใน https://www.sotraveler.com/privacy-policy/ การที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกโซทราเวลเลอร์ รีวอร์ดส (“สมาชิก”) และ/หรือเข้าใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้น ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและตกลงเห็นชอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดของโปรแกรม และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

1. โปรแกรมโซทราเวลเลอร์ รีวอร์ดส (“โปรแกรม”) เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับสมาชิกโซทราเวลเลอร์ดอทคอม (“sotraveler.com”)แต่เพียงผู้เดียว  ซึ่งเป็นระบบคะแนนที่กำหนดโดยบริษัท โซ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (“SO EXPERIENCE LTD.”) และโปรแกรม นี้มีบริษัท โซ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (“บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้บริหารจัดการ

2. หากท่านประสงค์ที่จะเป็นสมาชิก ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์โซทราเวลเลอร์ดอทคอมให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโซทราเวลเลอร์ รีวอร์ดส สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sotraveler.com/rewards/ บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้สมัครเป็นสมาชิก

3. สมาชิกจะต้องมีอายุขั้นต่ำ 8 ปี หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และมีที่อยู่อีเมลที่ยังใช้งานได้หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ยังใช้งานอยู่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

4. เพื่อที่จะสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์โซทราเวลเลอร์ดอทคอม และ/หรือใช้บริการบางอย่างในเว็บไซต์ของบริษัท สมาชิกจะต้องให้รายละเอียดหรือข้อมูลที่จำเป็นให้แก่บริษัทเพื่อใช้บริการเช่นว่า หากสมาชิกไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะให้รายละเอียดหรือข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้บริการดังกล่าวแก่ลูกค้า

5. การที่สมาชิกขอลงทะเบียนในโปรแกรม ถือว่า สมาชิกตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดของโปรแกรม

6. การที่สมาชิกลงทะเบียนในโปรแกรมนี้ ถือว่าสมาชิกตกลง ยินยอม และรับทราบว่า รายละเอียดและข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่บริษัทและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โซทราเวลเลอร์ดอทคอม เป็นผู้ควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและบริษัทจะใช้ข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

a. การประมวลผลข้อมูลสมาชิก การคำนวณและการใช้คะแนนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่สมาชิก เพื่อการวิจัย การศึกษา การตลาดและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการโปรแกรมโดยบริษัท และวัตถุประสงค์ใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร

b. การทำการตลาดสินค้าและ/หรือบริการหรือสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกโดยบริษัท

c. การส่งจดหมายข่าว ข้อความทางการตลาด ข้อเสนอส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่นใดโดยบริษัท ให้แก่สมาชิกเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกไม่รับข้อความทางการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขายของบุคคลภายนอกและข้อมูลอื่นใดอาจเลือกดำเนินการดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

d. การสื่อสารจากบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าวต่อสมาชิก

e. การตรวจสอบข้อร้องเรียน ธุรกรรมที่น่าสงสัย และการวิจัยเพื่อการพัฒนาบริการ

f. การเปิดเผยตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด

g. วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

7. บริษัทเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรมที่บริษัทครอบครองที่เกี่ยวกับสมาชิกไว้เป็นความลับ แต่สมาชิกตกลงว่า บริษัทอาจโอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศไทย) และในกรณีดังต่อไปนี้

a. ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการส่งเสริมการขายที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องรายใดๆ หรือบุคคลใดๆ ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกโดยมีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับต่อบริษัท

b. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาลที่มีเขตอำนาจ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแล หรือเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง

c. ตัวแทน ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมีหน้าที่ต่อบริษัทในการเก็บรักษาความลับ ซึ่งให้บริการการเป็นที่ปรึกษา การวิจัย การบริหาร การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลหรือบริการอื่นๆ

ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

d. บุคคลอื่นใดที่มีหน้าที่ต่อบริษัทในการเก็บรักษาความลับ และ

e. บุคคลใดๆ ที่บริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจมีภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใดๆ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดของประเทศต่างๆ

ที่ไม่ใช่ประเทศไทยสำหรับข้อมูลที่โอนให้แก่ประเทศต่างๆ ดังกล่าวเหล่านั้น แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำตามอำนาจที่เหมาะสมเท่านั้น

f. การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี

g. การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

h. การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

8. ข้อมูลธุรกรรมที่วิเคราะห์แล้วและข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วของสมาชิกที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนและหลังการลงทะเบียนและการใช้โปรแกรมถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท

9. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตามที่จะแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ยุติ ยกเลิก แก้ไข และ/หรือถอนโปรแกรม การเป็นสมาชิก คะแนนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข สมาชิกจะได้รับแจ้งถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทำให้การเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง ท่านจะได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดดังกล่าวทางอีเมล

10. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ว่าในเวลาใดๆ ในการที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือปฏิเสธการออกคะแนนรีวอร์ดสใดๆ ให้แก่สมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่ข้อมูลที่สมาชิกให้มานั้นเป็นเท็จ ทำให้หลงผิดหรือไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ บริษัทมีสิทธิ์ตัดคะแนนรีวอร์ดสที่เหลือของสมาชิกได้

11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก และ/หรือที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้

12. หากเว็บไซต์โซทราเวลเลอร์หมดอายุหรือถูกยกเลิก บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกโปรแกรม ท่านจะได้รับแจ้งถึงการยกเลิกดังกล่าวทางอีเมล

13. คำบอกกล่าวและการสื่อสารทั้งหมดจะถือว่าได้ให้แล้วโดยชอบหากได้ส่งมอบหรือส่งไปยังที่อยู่อีเมล ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่สมาชิกให้ไว้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่คำบอกกล่าวและการสื่อสารดังกล่าวไม่สามารถส่งไปถึงสมาชิกได้

14. ในการแลกคะแนนสำหรับสินค้าและ/หรือบัตรของขวัญ บริษัทได้รับอนุญาติให้สามารถเปิดเผยชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้าได้

15. ค่าใช้จ่ายในการแลกคะแนนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าจัดส่งภายในประเทศไทย

16. ท่านอาจส่งคำสั่งแลกคะแนนที่มีหลายรายการแยกจากกันได้

17. บริษัทตั้งใจที่จะส่งสินค้าแลกคะแนนให้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำขอแลกคะแนน อย่างไรก็ตาม เวลาในการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีสินค้าพร้อมส่งหรือไม่

18. บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าแลกคะแนนเกิดการสูญหายสืบเนื่องจากที่อยู่เพื่อการจัดส่งหรือที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้โดยสมาชิกไม่ถูกต้อง

19. บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสินค้าแลกคะแนนที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการจัดส่ง เว้นแต่เป็นกรณีที่การสูญหายหรือความเสียหายนั้นเกิดจากกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

20. สมาชิกจะต้องมารับสินค้าแลกคะแนนจากสถานที่รับสินค้าที่ตกลงกัน ภายใน 30 วัน หากสมาชิกไม่ได้มารับสินค้าภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำขอแลกคะแนน และบริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับคะแนนสะสมที่ไม่ได้แลก

21. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับสินค้าที่ส่งคืน และ/หรือคืนคะแนนสะสม

22. บริษัทไม่รับผิดชอบในการจัดหา รับรองหรือรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ เกี่ยวกับสินค้าแลกคะแนน เว้นแต่เป็นกรณีที่การสูญหายหรือความเสียหายใดๆ เกิดจากกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

23. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อสินค้าแลกคะแนนใดๆ ที่สูญหาย เสียหาย ชำรุดบกพร่องหรือใช้งานไม่ได้เว้นแต่เป็นกรณีที่การสูญหายหรือความเสียหายใดๆ เกิดจากกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

24. ในกรณีของข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมนี้ การวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด

25. ข้อมูลและข้อมูลปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมมีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ท่านรับรู้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

โปรแกรมโซทราเวลเลอร์ รีวอร์ดส พอยท์ (So Traveler Rewards Point)