SO TRAVELER ได้มีการแบ่งระดับขั้นสมาชิกออกเป็น 8 TIRE ด้วยกัน โดยแต่ละ TIRE นั้นจะมีเงื่อนไขในการได้มาแตกต่างกัน สมาชิกแต่ละ TIRE จะได้รับของขวัญพิเศษ รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่ SO TRAVELER จะจัดขึ้นในอนาคตแตกต่างกัน